Η Επενδυτική Επιτροπή συμβουλεύει και προτείνει στα συνταξιοδοτικά ταμεία την:
  • Επενδυτική πολιτική και την κατανομή επενδύσεων
  • Θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που περιλαμβάνει στόχους απόδοσης/κινδύνου, δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων
  • Kαταλληλότερη δομή χαρτοφυλακίου
  • Eπιλογή και αξιολόγηση διαχειριστών
Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε μέλη και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

Τι Προσφέρουμε