Η ΕΔΕΚΤ εφαρμόζει μία αναλυτική και λεπτομερή διαδικασία επιμέλειας (due dilligence) στην επιλογή εξωτερικού διαχειριστή επενδύσεων. Η προσέγγιση της ΕΔΕΚΤ όσον αφορά την επιλογή διαχειριστών βασίζεται σε έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου ποικίλει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση ως διαχειριστές παθητικής ή ενεργητικής διαχείρισης κεφαλαίων.

Η διαδικασία επιλογής διαχειριστών συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Αποστολή αρχικών ερωτηματολογίων όπου πραγματοποιείται η αρχική δέουσα επιμέλεια (due diligence) ως προς την αξιολόγηση διαχειριστών και την ειδίκευσή τους αν υπάρχει σε συγκεκριμένους τομείς της διαχείρισης επενδύσεων.
  • Αποστολή ειδικών ερωτηματολογίων προς Εταιρείες που έχουν περάσει το παραπάνω πρώτο στάδιο της επιλογής, αναφορικά με συγκεκριμένους διαγωνισμούς ανάθεσης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Τα ειδικά ερωτηματολόγια, εκτός από γενικές πληροφορίες, είναι προσαρμοσμένα στις πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη αξιολόγηση συγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων.
  • Η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων βασίζεται τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά κριτήρια, ενώ η τελική επιλογή πραγματοποιείται με βάση ένα σύστημα σταθμισμένης βαθμολόγησης των καθορισμένων κριτηρίων.

Κατά την αξιολόγηση επενδυτικών προϊόντων, πραγματοποιούνται μελέτες, βασισμένες σε ποσοτικές και στατιστικές αναλύσεις προκειμένου να καθοριστεί η πιο αποτελεσματική επένδυση.

Μετά την υλοποίηση επένδυσης με εξωτερικό διαχειριστή, στη συνέχεια ξεκινάει και η διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης του διαχειριστή ή της επένδυσης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μηνιαίο έλεγχο συμμόρφωσης προς τις επενδυτικές οδηγίες, ανάλυση αποδόσεων και κινδύνου, σύγκριση αναμενόμενου με πραγματικού κινδύνου (ex-ante versus ex-post tracking error), συναντήσεις καθώς και παρουσιάσεις με τον εκάστοτε διαχειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Επομένως, οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν σταματούν στην τελική επιλογή ενός διαχειριστή. Αντιθέτως, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της στο χώρο, η Εταιρεία αξιολογεί εντατικά και ελέγχει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εξωτερικοί διαχειριστές σε συνεχή βάση, διασφαλίζοντας την συνετή διαχείριση και συμμόρφωση προς τις επενδυτικές οδηγίες.

Τι Προσφέρουμε