Η επενδυτική φιλοσοφία που ακολουθεί η Εταιρεία βασίζεται στον καθορισμό ενός πλαισίου επενδυτικής πολιτικής και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, μέσω της καταλληλότερης δομής χαρτοφυλακίων προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ο επενδυτικός στόχος με χαμηλό κόστος.

Η επενδυτική πολιτική θέτει το γενικότερο πλαίσιο που διέπει την διαχείριση επενδύσεων του πελάτη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του επενδυτικού στόχου, την καθιέρωση της μακροχρόνιας επενδυτικής διάρθρωσης προς επίτευξη αυτού του στόχου (στρατηγική κατανομή επενδύσεων), την διαχείριση βραχυχρόνιων μεταβολών της στρατηγικής κατανομής (τακτική κατανομή επενδύσεων), τον τρόπο υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής (δομή χαρτοφυλακίων), καθώς και την καθιέρωση κανόνων για την μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επενδύσεων.

Η επενδυτική προσέγγιση της Εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές/πεποιθήσεις:

  • Η απόφαση της μακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής ενός συνταξιοδοτικού ταμείου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις του ταμείου προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, την ανοχή προς τον κίνδυνο και τις προσδοκίες τους για την απόδοση των επενδύσεων.
  • Η απόφαση της μακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής είναι πιο σημαντική από ότι οι βραχυπρόθεσμες τακτικές κινήσεις αγορών ή χρεογράφων.
  • Η επίτευξη, με συνέπεια, καλύτερων αποδόσεων από ότι οι αγορές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η δομή του μοντέλου επενδύσεων πυρήνα-δορυφόρων (core-satellite approach) προσφέρει τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό συστημικού κινδύνου (κινδύνου βήτα) με την προσδοκία υπέρ-αποδόσεων (άλφα) από την επιλογή χρεογράφων. Στο μοντέλο πυρήνα δορυφόρου, μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε χαρτοφυλάκια δεικτών (ο πυρήνας) με χαμηλό σχετικό επενδυτικό κίνδυνο και προμήθειες διαχείρισης, ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο τοποθετείται σε εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια υψηλής αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου.
  • Η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και των προμηθειών διαχείρισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μακροχρόνιων θετικών αποδόσεων.
  • Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επενδυτικής διαδικασίας.

Τι Προσφέρουμε