Εταιρική Δομή και Διακυβέρνηση

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ ιδρύθηκε με βάση τον Ν. 2768/1999 ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3606/2007, 2396/1996 και 2190/1920. Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι το 2009, πρωταρχικός σκοπός της ήταν η διαχείριση και αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π.-ΟΤΕ. Ο σκοπός αυτός διατηρήθηκε και μετά τη μεταβίβαση του Ειδικού Κεφαλαίου του Τ.Α.Π.-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και στην συνέχεια στον e-ΕΦΚΑ.

Οι κύριες προοπτικές της εταιρείας αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης τόσο μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) όσο και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (100.000 μετοχές με ονομαστική αξία €3,00 η καθεμία) ανέρχεται σε €300.000. Επίσης, σε συνέχεια εφαρμογής του Ν. 4670/2020, η τρέχουσα μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

  • Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης («e-Ε.Φ.Κ.Α.») 90%
  • Ομοσπονδία Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. («ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε.») 5%
  • Ελληνικό Δημόσιο 5%

Για το οργανόγραμμα της εταιρίας πατήστε εδώ.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Έλεγχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει πολιτική, η οποία εναρμονίζεται με τις διεθνείς προσταγές των Κωδίκων της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό και με το υφιστάμενο Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Έχει συστήσει τρεις επιτροπές:

  • Επιτροπή Διοίκησης (Management Committee)
  • Επιτροπή Εταιρικής Διακινδύνευσης
  • Επιτροπή Ελέγχου

Οι Επιτροπές αυτές μαζί με τις υπηρεσίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελούν βασικό πυλώνα της εφαρμογής των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.

Η Επιτροπή Διοίκησης είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, ενώ η Επιτροπή Διακινδύνευσης είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των παρακάτω κινδύνων:

  • Πιστωτικοί Κίνδυνοι
  • Κίνδυνοι Αγοράς και Ρευστότητας
  • Λειτουργικοί Κίνδυνοι
  • Επιχειρησιακοί και Εταιρικής Φήμης & Ονόματος

Τι Προσφέρουμε