ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ « ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »

Αρ.Αδείας: Απόφαση 8/193/23.6.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000

Φεβρουάριος 2024
Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2019/2034

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2019/2034

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ « ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »

Αρ.Αδείας: Απόφαση 8/193/23.6.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2019/2034

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ « ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »

Αρ.Αδείας: Απόφαση 8/193/23.6.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000

Φεβρουάριος 2021 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Φεβρουάριος 2020 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Φεβρουάριος 2019 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Φεβρουάριος 2018 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Μάρτιος 2017 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπης Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Νοέμβριος 2015 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ « ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »

Αρ.Αδείας: Απόφαση 8/193/23.6.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000

Απρίλιος 2015 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Απρίλιος 2014 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Απρίλιος 2013 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.

Δεκέμβριος 2007 - Απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.