Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ακινήτων             Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.3863/2010)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Κ.Α. Ν.3863/2010 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
American Appraisal (Hellas) Limited Διεθνείς Σύμβουλοι Αποτιμήσεων Ε.Π.Ε.      
GLP VALUES S.A.    
PROPRIUS Μ.Ε.Π.Ε.  
REDEPLAN A.E.
Π.ΔΑΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.    
ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.  
 
 

Τί Προσφέρουμε